Doel en visie

Doel en visie

De gemeente heeft 2 doelen waar zij zich op wil richten en een duidelijke visie om deze doelen te bereiken.

1.  Twee doelen

Als Evangelische Gemeente Putten willen we graag gemeente zijn zoals Jezus het bedoeld heeft. Dit is onze uitdaging! Gelukkig heeft Hij ons beloofd:

En Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Jezus is ons voorbeeld. Hij kwam in een zeer ingewikkelde, belastende, onoverzichtelijke en religieuze wereld. De mensen waren er doodmoe van geworden.

Jezus heeft de bekwaamheid om van iets complex, iets heel eenvoudigs te maken. Hij blaast het kaf van al het ‘religieuze’ koren en bepaalt ons bij de twee doelen waar het werkelijk om moet draaien:

  • Heb God lief                        -->Je vervult het Grote Gebod
  • Heb je naaste lief als jezelf  --> Je vervult de Grote Opdracht

Zo vervul je alle geboden en ga je vanuit liefde doen wat God van je vraagt.

De Here Jezus is niet gekomen om ons allerlei religieuze lasten op te leggen, integendeel, Hij kwam om ons ervan te bevrijden. Hij maakt het heel simpel en geeft ons slechts één gebod en één opdracht. Wanneer we deze twee doelen serieus nemen, zullen we als gelovigen en als gemeente alles doen wat Jezus van ons vraagt.

Daarom willen we als gemeente op deze twee doelen richten en alle gemeenteleden helpen en toerusten om hierin te groeien.

2. De gemeentevisie

Het is de visie van de gemeente om alle mensen te helpen groeien om God lief te hebben en om de opdracht te vervullen. Jezus vertelt ons in Johannes 15:8 wat de kern van deze doelen is:

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipel bent.

Het gaat er dus om, dat we als een discipel van Jezus veel vrucht gaan dragen. Maar dit is nog niet zo eenvoudig. Om onze visie uit te leggen gebruiken we de volgende illustratie.

     1. Dienstbaarheid
Als eerste willen we erkennen en belijden dat Jezus Christus het Hoofd is van onze gemeente. In alles wat we doen en in wie we zijn, moet Hij centraal staan. Hij is onze Heer en Koning. We willen Hem dienen, niet uit plicht en slavernij, maar gedreven door Zijn liefde (2Kor.5:14).

     2. Oogst
We willen als gemeente Zijn opdracht serieus nemen en uitgaan om te ‘oogsten’. Er is heel veel nood, in gezinnen, in Putten, in ons land, in de hele wereld. We geloven echter dat waar de liefde van Jezus komt, de nood een oogst wordt. Daarom willen we een getuige zijn in onze directe omgeving en ver weg. We willen door woord en daad betrokken zijn bij het binnenhalen van de oogst. Hierin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid.

     3. Herstel
Wanneer mensen vanuit de wereld in onze gemeente komen, zijn ze niet meteen schoon, vrij en volwassen. Er is een proces van herstel nodig. We willen nieuwe gelovigen helpen groeien in hun identiteit, d.w.z. in wie ze zijn in Jezus Christus. Soms is bevrijding en (innerlijke) genezing nodig. Daarom zijn de bedieningen pastoraat en diaconaat zo belangrijk in onze gemeente.

     4. Discipelschap
Na een proces van herstel volgt een proces van verdere geestelijke groei naar volwassenheid. Jezus heeft ons niet opgedragen om bekeerlingen te maken, nee, Hij zei: ‘maak discipelen’! Als discipel van Jezus gaan we ontdekken wat Gods bestemming voor ons leven is, welke gaven Hij ons gegeven heeft en hoe we die door de werking van de Heilige Geest kunnen gebruiken. We willen daarom de toerusting om een discipel van Jezus te zijn, een belangrijke plaats geven.

     5. Zending
Een discipel van Jezus heeft een opdracht: ‘Ga dan heen en …..’ We zijn allemaal een gezondene. Dit wil niet zeggen dat we allemaal de zending in moeten gaan, naar een ander land en ver weg. De opdracht is ook voor dichtbij, in onze gezinnen, in onze buurt, op ons werk en op school, enz. Het gaat om ‘outreach’, d.w.z. ‘uitreiken naar’ mensen in nood.

Zo willen we met elkaar een gezonde en een gezonden gemeente zijn om nieuwe oogst binnen te halen, om hen tot herstel te brengen, om hen te trainen als discipelen van Jezus en om ook hen weer uit te zenden om de oogst binnen te halen. Zo willen we met elkaar Koning Jezus, als Hoofd van onze gemeente, dienen, en de Vader verheerlijken!