Geloofsbelijdenis
Bekeken: 807
Onderstaand geven wij de belangrijkste punten van ons geloven weer.

Wij geloven:
  • In de Bijbel als het onfeilbare woord van God (Psalm 119:160; 2 Tim. 3:16 SV)

  • In een enig God, Schepper van hemel en aarde, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest (Matth. 3:16; 1 Joh. 5:7)

  • In de verzoening met God op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus op het Kruis van Golgotha (Rom. 5:8,10)

  • In de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte (Hand. 2:38; Joh. 3:3)

  • In de vergeving en reiniging van zonden door het kostbare bloed van Jezus Christus (Matth. 26:28; 1 Joh. 1:7)

  • In de noodzaak van de bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan gelovigen (Matth. 3:15,16; Marc 16:16)

  • In de vervulling met de Heilige Geest met de schriftuurlijke openbaring van genadegaven, bedieningen en werkingen (Hand. 2:4)

  • In de Kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en de gelovige in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden (Rom 8:13; Ef. 3:16-19)

  • Dat God ook vandaag nog mensen naar geest, ziel en lichaam wil genezen (Psalm 103:3; 1 Thess. 5:23; Hebr 13:8)

  • In de spoedige wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden met de zekerheid, dat er voor hen die in Christus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig leven. (Openb. 3:11; Hand. 10:42; Rom. 8:1)
Gerelateerde onderwerpen:
Informatie Gemeente